0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.
Darpariaeth Cartrefi Modur yng Ngwynedd

Ble yng Ngwynedd ydych chi'n byw? (Nodwch ddinas, dref, pentref)

Ydych chi yn credu fod parcio cartrefi modur dros nos heb ganiatad yn broblem yn eich ardal chwi?

Mae rhai awdurdodau lleol eraill mewn cyrchfannau twristiaeth poblogaidd yn y DU wedi cychwyn datblygu cynlluniau i wella reolaeth cartrefi modur. Un or ymyraethau mwyaf cyffredin ydi’r datblygiad o ‘aires’ sydd yn gyffredin iawn mewn gwledydd Ewropeaidd. Yn eich tyb chwi pa fath o ymyrraeth dylai gael ei ystyried i wella rheolaeth a phrofiad ymweliadau cartrefi modur ? (Ticiwch lle yn berthnasol)

 

Dengys or gwaith ymchwil gyda pherchnogion cartrefi modur fod mwyafrif helaeth yn awyddus aros dros nos mewn lleoliadau mwy trefol er mwyn bod yn agos i  wasanaethau megis siopau, tai bwyta ac ati. Maent hefyd yn tueddu i aros ar gyfartaledd o 2 noson cyn symud ymlaen. Fydda chi yn hapus gweld treialu defnydd o feysydd parcio mewn lleoliadau mwy trefol  a chaniatáu parcio dros nos am gyfnod penodol e.e. 48 awr?

hoffech chi ychwanegu unrhyw sylw arall allai gyfrannu tuag at wella rheolaeth cartrefi modur yn eich cymuned?

Gadael a chlirio’r arolwg